ประชาสัมพันธ์ เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือก “รางวัลอุตสาหกรรม” ประจำปี 2566

 
กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือก “รางวัลอุตสาหกรรม” ประจำปี 2566 รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย (The Prime Minister’s Industry Award 2023)
ซึ่งประกอบไปด้วย
รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 9 ประเภทรางวัล ได้แก่
1. ประเภทการเพิ่มผลผลิต
2. ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ประเภทการบริหารความปลอดภัย
4. ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
5. ประเภทการจัดการพลังงาน
6. ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7. ประเภทอุตสาหกรรมและการบริการ
8. ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
9. ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน
 
รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่
1. ประเภทการบริหารจัดการที่ดี
2. ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
3. ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม
4. ประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล
สมัครได้มากกว่า 1 ประเภทรางวัล
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2566
ประกาศผล เดือนกันยายน 2566
มอบรางวัล เดือนธันวาคม 2566
 
 
สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://industryaward.industry.go.th/th/news-industry
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 :https://industryaward.industry.go.th/th/guidelines-2566/282075
เอกสารประกอบการสมัคร : https://industryaward.industry.go.th/th/documents/
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 02 430 6873 ต่อ 1678
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 1 - 11 และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ
 
 
 

ดาวน์โหลด