ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา OIE Forum 2556 : Next Generation of Thai Industry ประจำปี 2556

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2556 หัวข้อ “Next Generation
of Thai Industry” “อุตสาหกรรมยุคใหม่” ก้าวที่ท้าทายสู่อนาคต  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ
แนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดกำหนดการสัมมนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

                             สำนักงานฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ขอได้โปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาตามแบบตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันจันทร์ที่ 30  กันยายน  2556