ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบเอ็ดคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยา และด้านกฎหมาย อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน ซึ่งในจำนวนนี้ต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม เป็นกรรมการ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัคร และใบสมัครฯ ได้ทาง www.dwf.go.thหรือขอรับใบสมัครได้ที่กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น ๑๓ ฝั่งเอ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2659 6721 หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2567

อ่านข้อมูลและโหลดเอกสารการสมัคร : https://dwf.go.th/contents/69625

ดาวน์โหลด