ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ตามที่ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยมีรายละเอียด วัตถุประสงค์ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติพื้นฐาน เงื่อนไขการจ้าง และรายละเอียดประกอบการสมัครงานอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด