หลักสูตรอบรม “เทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวนด์เบื้องต้น”

หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวนด์เบื้องต้น”

26 - 27  มิถุนายน 2557

โรงแรมศาลายาพาวิเลียน  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร

 1. นายภุชงค์   ทับทอง
 2. นายสุพัฒน์   เจริญศิลป์
 3. นางสาวอรวรรณ  สุภาพพรชัย
 4. นางสาวขวัญใจ   อนุจารวัฒน์
 5. นางสาวอัจฉราภรณ์   กาหอม

ผู้ประสานงาน

 1. นางสาวทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
 2. นางสาวอุบล  โพธิ์อำพร

องค์ประกอบของหลักสูตร

หลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎีและการสาธิตการผลิตยางคอมพาวนด์

 1. ภาคทฤษฎี

     เนื้อหาประกอบด้วย

 • กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
 • ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตยางคอมพาวนด์
 • ยางและสารเคมียาง
 • การผลิตยางคอมพาวนด์  (การผสมยางกับสารเคมียาง)
 • สมบัติของยางคอมพาวด์และการวัด
 • การออกสูตรยางและตัวอย่าง
 1. การสาธิตการผลิตยางคอมพาวนด์

การสาธิตประกอบด้วย

 • การเตรียมยางและสารเคมียาง
 • การผสมยาง
 • การวัดสมบัติของยางคอมพาวนด์
 • การวัลคาไนซ์ยางคอมพาวนด์
 • การวัดสมบัติของยางวัลคาไนซ์