หลักสูตรผู้บริหาร สำหรับผู้ประกอบการค้าปลีก RECP

ดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ร่วมกับ บัณทิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  • เพื่อพัฒนาผู้ค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าใจการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกเชิงกลยุทธ์

  • เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับการเข้าสู่ตลาด AEC 

  • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อมสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  • เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างบูรณาการ

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ismed.or.th/recp/

ดาวน์โหลด