งานสัมมนาประจำปีของสถาบันพลาสติก ระหว่าง วันที่ 28-29 สิงหาคม 2557

งานสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี สถาบันพลาสติก

ปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2557 ณ  อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ ห้องจูปิเตอร์ 9

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557

ช่วงที่ 1 : สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

08.30 - 09.00 น.                 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

09.00 – 09.30 น.                 ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา

09.30 - 10.30 น.                 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อทดแทนการนำเข้าและโอกาสการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกไทย
                                          วิทยากร คณะทำงานสถาบันพลาสติก

10.30 - 11.00 น.                 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

11.00 - 12.00 น.                 เจาะลึกโอกาสและศักยภาพการค้าในอุตสาหกรรมพลาสติกเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเปิด AEC
                                           วิทยากร  คณะทำงานสถาบันพลาสติก

12.00 - 13.30 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงที่ 2 : สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

13.30 - 14.30 น.                 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
                                           พลาสติกชีวภาพ (ช่วงที่ 1 นโยบายและการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ)
                                      วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

14.30 - 15.00 น.                 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15.00 - 16.00 น.                 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
                                           พลาสติกชีวภาพ (ช่วงที่ 2 เทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ)
                                           วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและการส่งเสริม

 

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557

ช่วงที่ 1 : สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก

08.30 - 09.30 น.                 ลงทะเบียบเข้าร่วมงานสัมมนา

09.30 - 10.30 น.                 สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
                                           วิทยากร  คณะทำงานสถาบันพลาสติก

10.30 - 11.00 น.                 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

11.00 - 12.00 น.                 เจาะลึกพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์
                                           วิทยากร  คณะทำงานสถาบันพลาสติก

12.00 - 13.30 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงที่ 2 : สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา

13.30 - 14.30 น.                 สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราไทย

                                           วิทยากร คณะทำงานสถาบันพลาสติก

14.30 - 15.00 น.                 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15.00 - 16.00 น.                 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางคอมพาวนด์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องมือแพทย์

                                           วิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียางคอมพาวนด์

 

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่

ฝ่ายฝึกอบรมและการตลาด สถาบันพลาสติก

โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 422-425 โทรสาร 02-712 3341

E-mail : [email protected]