สัมมนาเผยแพร่ความรู้

สถาบันพลาสติก

ได้จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้

"โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และประเมินประสิทธิภาพการใช้อ้อยและผลิตภัณฑ์จากอ้อย

ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Bio-fuels)"

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-12.30 น.

ณ ห้องกษัตริย์ศึก1 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

ซึ่งในการนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมากที่สนใจการใช้อ้อยมาทำเชื้อเพลิงในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1.ทิศทางการลงทุนสู่ New S-Curve โดย คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2.ทิศทางการส่งเสริมการผลิตและการใช้เอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิง โดย ดร.อภิรดี ธรรมมโนมัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3.ศักยภาพของประเทศด้านการผลิตอ้อย โดย ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก

4.ศักยภาพของประเทศด้านอ้อยและผลิตภัณฑ์จากอ้อยในการผลิตเอทานอล โดย ดร.ชโรธร จินดารมย์ สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย

5.ศักยภาพของประเทศด้านอ้อยและผลิตภัณฑ์จากอ้อยในการผลิตพลาสติก โดย ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

6.ศักยภาพของประเทศในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ โดย ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย

 

ดาวน์โหลด