ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ บริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กผู้พิการซ้ำซ้อนในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ณ มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) 

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา 

ดาวน์โหลด