อบรม เทคนิคการฉีดพลาสติก ระดับกลาง รุ่นที่ 7

สถาบันพลาสติก จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการฉีดพลาสติก ระดับกลาง" รุ่นที่ 7 โดย รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคนิค ประสบการณ์ต่างๆ ให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่และเป็นกันเอง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการอย่างดี จัดอบรมระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สถาบันพลาสติก

ดาวน์โหลด