สัมมนา “ทิศทางอุตสาหกรรมยางพาราไทยในยุค Thailand 4.0”

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก นำโดย ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดสัมมนา เรื่อง “ทิศทางอุตสาหกรรมยางพาราไทยในยุค Thailand 4.0” ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิชัย ยศศรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เป็นประธานเปิดการสัมมนา รวมถึงวิทยากรผู้มีชื่อเสียง คุณเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และ คุณทนง ขันทอง (Communication Director บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวม บัวหลวง จำกัด) มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนานี้เป็นจำนวนมาก และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้ยางพาราของเราเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลด