ประมวลภาพอบรม "เทคโนโลยีการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ" รอบที่ 1

สถาบันพลาสติก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ" รอบที่ 1 โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นและการรับรองมาตรฐานพลาสติกชีวภาพ" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์ อาทิ ผศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน คุณกัลย์ เฉลิมเกียรติกุล และ ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ ทอทาล คอร์เบี้ยน กับการผลิตพลาสติกชีวภาพ PLA และตัวอย่างงานวิจัยพลาสติกชีวภาพจากภาคการศึกษา และ 2. หลักสูตร เทคนิคการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ดร.พิสุทธิ์ เลิศวิไล จากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย คุณปนิลดา มาวิจักขณ์ และคุณชินวัชร์ ศรีโรจนภิญโญ จาก บ.บีเอเอฟเอส (ไทย) จำกัด และ บ.พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ พลาสติกชีวภาพชนิด Ecoflex/Ecovio และ PBS รวมถึงการนำไปใช้งาน โดยมีผู้สนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ณ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลด