โครงการพัฒนาสถานประกอบการเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ

-\"\"