การยกระดับ SMEs สู่อุตสาหกรรมอนาคต

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ ITC และสถาบันพลาสติก

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาธุรกิจ “การยกระดับ SMEs สู่อุตสาหกรรมอนาคต” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับอุตสาหกรรมมากขึ้น

 

""

 

โดยผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับคือ

1.สามารถเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas

2.สามารถวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของธุรกิจและกิจการโดยใช้ Business Model Canvas

3.พัฒนาทักษะการออกแบบโมเดลทางธุรกิจให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

4.ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด พร้อมการนำเสนอแง่มุมต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องได้อย่างเหมาะสม

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณภีญดา เอกคณาลักษมี
02 3915340-43 ต่อ 421
Website: www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43