สัมมนา "InterPlas Thailand" 2018

สถาบันพลาสติก จัดสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมยาง ภายในงาน InterPlas Thailand 2018 จัดโดย บริษัท รั้ดเทรดเด็กซ์ จำกัด ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีหัวข้อการสัมมนาทั้ง 4 มิติ ดังนี้

  • วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. หัวข้อ New challenges and opportunities for bio-industrial in Thailand วิทยากรโดย ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร,คุณวาฑิต วทัญญูไพศาล
  • วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. หัวข้อ ยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกไทยก้าวทันโลก วิทยากรโดย ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์,อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก
  • วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. หัวข้อ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์กับความรู้ด้านมาตรฐานและทรัพย์สินทางปัญญา วิทยากรโดย คุณสกล วิธูรจิตต์,คุณสุภัทรา อดิสร
  • วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. หัวข้อ ก้าวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปของไทย วิทยากรโดย คุณกรรณิการ์ สหกะโร,คุณตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์,คุณอนุวัติ แซ่ตั้,คุณคงศักดิ์ ดอกบัว,คุณธนเสฏฐ์ ดีประเสริฐกุล

โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนมาก ณ ศูนย์นิทรรศการและการระชุม ไบเทค บางนา 

ดาวน์โหลด