"ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากเรา"

"ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากเรา" สถาบันพลาสติก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ชั้น ปีที่ 3

 

ได้เชิญ คุณถิระภัทร เมืองแสน ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์ออกแบบและพัฒนาวัตกรรมพลาสติก เป็นอาจารย์พิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับ 
- การออกแบบทางโครงสร้างและผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์
- 3D Printing และการสร้างชิ้นงานต้นแบบ 
เพื่อเป็นความรู้นำไปต่อยอดความคิดของนักศึกษาต่อไป

 

\"\" \"\"

\"\" \"\"

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

ศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก
02-3915340-43 ต่อ 424

#PDD #สถาบันพลาสติก

ดาวน์โหลด