โครงการ ต้นคิดโปรเจค

โครงการ ต้นคิดโปรเจค
เพื่อยกระดับและพัฒนาการศึกษาแบบนอกห้องเรียน
ในหัวข้อ 'AI Application'

\"\" \"\"

\"\"

โดย สถาบันพลาสติก และศูนย์ ITC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และมหาวิทยาลัยรังสิต เน้นการเรียนการสอนพร้อมพัฒนานักศึกษา ภายใต้รูปแบบ “การเรียนการสอนแบบนอกห้องเรียน”

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43

ดาวน์โหลด