หลักสูตร การลดต้นทุนในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก รุ่นที่ 9

ผู้เข้าอบรมได้ความรู้กลับไปปรับปรุงกระบวนการผลิตของตนเอง ลดการสูญเสียตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

ดาวน์โหลด