หลักสูตร Packaging Academy for SME รุ่นที่ 1 (16 กุมภาพันธ์ 2562)

✔️✔️ครบถ้วนความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆไปจนถึง Shelf Ready Packaging and E-Commerce Packaging รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยการออกบรรจุภัณฑ์ ผู้เข้าอบรมได้รับประกาศนียบัตรหลังจากจบหลักสูตร

วิทยากรบรรยาย (16 ก.พ.62)
1. อ.มยุรี ภาคลำเจียก ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์และที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก
2. คุณนพดล ไกรฤกษ์ รองประธานสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท)
3. คุณสักขี แสนสุภา อดีตผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
4.คุณนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ หัวหน้าศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก สถาบันพลาสติก

 

สอบถามเพิ่มเติม/สมัครอบรม
ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก
 02 391 5340 ต่อ 425
#สถาบันพลาสติก #PlasticsInstituteOfThailand #PTC #Packaging

 

 

ดาวน์โหลด