ประกาศสถาบันสถาบันพลาสติก 3/2562 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบเรียนออนไลน์และระบบการทดสอบออนไลน์ของหลักสูตรการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ หลักสูตรการพัฒนากระบวนการผลิต และหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบ IT

     สถาบันพลาสติก มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา โครงการโครงการจัดทำระบบเรียนออนไลน์และระบบการทดสอบออนไลน์ของหลักสูตรการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ หลักสูตรการพัฒนากระบวนการผลิต และหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบ IT โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2562 – 29 เมษายน 2562 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารการจ้างที่ปรึกษาได้ที่

สถาบันพลาสติก

อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

86/6 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-391 5340-3

โทรสาร 02-712 3316