พัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกกับกัญชง สู่เชิงพาณิชย์ภายในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ

 

พัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม

21 กรกฎาคม 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางสำหรับการพัฒนา

สถาบันพลาสติก นำโดย นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกร่วมกับกัญชง สู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังได้นำตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้พัมนาเบื้องต้นมาร่วมจัดแสดง ภายในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด