พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก

 

 

 
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก
 
         โดยมี ศ.ดร.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) เป็นประธานในพิธีลงนาม ทั้งนี้ ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนในการลงนามฝ่าย มจพ. และ นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เป็นตัวแทนในการลงนามฝ่าย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้
 
        หนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันพลาสติกและมจพ. คือ การส่งเสริมและเป็นศูนย์กลางในการบริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องแก่ กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ และผู้สนใจทั่วไป เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ดังนั้นจึงมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันบริการวิชาการและงานวิจัยให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความเชื่อมโยงกับการผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมหลักต่างๆของประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร และก่อสร้าง เป็นต้น 
ความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆภายใต้วัตถุประสงค์ต่อไปนี้  

- การร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ ประสบการณ์ ผ่านการจัดสัมมนา ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา
- การร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งด้านเครื่องมือทดสอบ องค์ความรู้ หรือสิ่งสนับสนุนอื่นๆ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรม ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบบยั่งยืน
 
- ร่วมมือในการสนับสนุนการบริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมต่างๆในประเทศ ทั้งด้านเครื่องจักรในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องมือทดสอบ และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ
ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เกิดเครือข่ายด้านวิชาการและวิจัย ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลให้เกิดการบริการวิชาการในลักษณะวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการแก้ไขปัญหาให้กับบริษัทที่ไม่มีหน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนา อย่างเช่น อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ บริษัทขนาดใหญ่ที่มีความประสงค์ที่จะร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย ในการพัฒนาผลิตภัณพ์ กระบวนการผลิตและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยกิจกรรมสองส่วนแรกที่จะดำเนินการคือ การให้บริการด้านวิเคราะห์ ทดสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับอุตสาหกรรม รวมไปถึงการจัดอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการในสาขาเฉพาะทางด้านวัสดุศาสตร์ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบและการผลิตให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
 

ดาวน์โหลด