ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 2556

กระทรวงอุตสาหกรรม 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
รางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2556

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister's Industry Award)
  • 7 ประเภทรางวัล ได้แก่
  • การเพิ่มผลผลิต
  • การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • การบริหารความปลอดภัย
  • การบริหารงานคุณภาพ
  • การจัดการพลังงาน
  • การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
  • การจัดการโลจิสติกส์
 • รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Minister's Best Industry Award 1 รางวัล)
  • ผู้สมัครต้องได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ประเภท นับจากปี 2536 เป็นต้นมา

การสมัคร
สามารถดูรายละเอียด หลักเกณฑ์ของแต่ละประเภทรางวัล
และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.tisi.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โทรศัพท์
0 2202 3440, 0 2202 3399
โทรสาร
0 2354 3278, 0 2354 3037

ดาวน์โหลด