ประชาสัมพันธ์ โครงการการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ โครงการการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand : MiT)

 

           

 

     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ผลักดันการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทย และส่งเสริมให้หน่วยงานภารัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยให้มากขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศ จนนำไปสู่ มติ ครม.เห็นชอบให้แก้ไข ประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2563 เพิ่มหมด 7/1 พัสดุ ส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ กำหนดให้หน่ยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ที่ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

     ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำระบบการขึ้นทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand : MiT) โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fti.or.th หรือภาพข้อมูลประกอบตาม 

รายละเอียดโครงการ คลิก

คุณสมบัติผู้ยื่นขอการรับรอง Made in Thailand

– เป็นผู้ประกอบการ ที่มีแหล่งผลิตในประเทศไทย
– ครอบคลุมนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา(ทะเบียนพาณิชย์ หรือได้รับการจดทะเบียนตามกำหนดของหน่วยงานราชการอื่น)

ประโยชน์ของการได้รับรอง Made in Thailand

ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง Made in Thailand จะได้ประโยชน์ในหลายด้านด้วยกัน อาทิ
– สิทธิประโยชน์จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้
– สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากคู่ค้า / ผู้บริโภค
– สร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยได้มากขึ้น
– สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต

เกณฑ์การพิจารณา MiT

– สูตร 1,2 พิจารณาจากมูลค่าต้นทุนสินค้า MiT จะต้องได้เท่ากับหรือมากกว่า 40%
– สูตร 3 พิจารณาจาก HS Code
– สูตร 4 พิจารณาตามเงื่อนไขการผลิต Substantial Transformation (ST)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากโครงการ : https://www.fti.or.th/wp-content/uploads/MiT-into-1.pdf

 

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่

Website : www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4

ดาวน์โหลด