ประชาสัมพันธ์ งานเสวนา หัวข้อ “ขยะพลาสติก : การจัดการและโอกาส Post COVID-19“

กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันทะเลโลก งานเสวนา หัวข้อ “ขยะพลาสติก : การจัดการและโอกาส Post COVID-19” (หาทางออก เพิ่มโอกาส สร้างรูปแบบที่สมดุล มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน)

เรื่องของ "สิ่งแวดล้อม" เป็นหนึ่งเรื่องสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญเพราะถือเป็นหนึ่งเรื่องที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงานและโรงงานการผลิต ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ และปลายน้ำให้สอดคล้องเพื่อให้สามารถดำเนินอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับหน่วยงานและโรงงานผลิตได้

ด้วยการนี้ PPP Plastics Thailand  ได้จัด งานเสวนา หัวข้อ “ขยะพลาสติก : การจัดการและโอกาส Post COVID-19” (หาทางออก เพิ่มโอกาส สร้างรูปแบบที่สมดุล มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน) จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ร่วมสร้างความเข้าใจ หากทางออกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน สามารถนำแนวทางต่างๆความรู้ที่ได้เพื่อการต่อยอดสู่การพัฒนาให้กับผู้ประกอบการ

กำหนดการกิจกรรม

Download Agenda CLICK

พบกันวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น.

 

ดาวน์โหลด