PITH Analysis October 2015

บทวิเคราะห์สถานการณ์ในอุตสาหกรรมพลาสติก ประจำเดือนตุลาคม 2558 ประกอบไปด้วย
สถานการณ์ราคาน้ำมันและเม็ดพลาสติก
สถานการณ์นำเข้า - ส่งออกเม็ดพลาสติก
สถานการณ์การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
สถานการณ์นำเข้า - ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก
สภาวะการผลิตและการค้าของอุตสาหกรรมปลายทาง
สภาวะการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติก

 

 

คณะผู้จัดทำ :

คงศักดิ์ ดอกบัว    ผู้อำนวยการฝ่ายฯ

รัชชานนท์ เกตุรามฤทธิ์    นักวิเคราะห์

ฝ่ายข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก

สถาบันพลาสติก

โทร. +662 391 5340 ต่อ 311-312

 

ดาวน์โหลด