Plastics Foresight Volume 18 : January - March 2016 (DEMO)

 

          อันดับแรก นิตยสาร Plastics Foresight ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Plastics Awards 2015 ที่จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และขอชื่นชมผู้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวดทุกท่าน ที่มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นที่โดดเด่นของอุตสาหกรรมพลาสติกในภูมิภาค และเป็นหัวเรือหลักที่จะพาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมพลาสติกระดับโลก

           อุตสาหกรรมพลาสติกไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มั่นคงของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมพลาสติกมูลค่าสูงมากขึ้น ดังนั้นจึงควรยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในเชิงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม การออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายในวงการต่างๆ สถาบันพลาสติกเป็นหนึ่งหน่วยงานที่พยายามขับเคลื่อนอุตสาหกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก สำหรับให้ทุกภาคส่วนเข้ามาปรึกษา ร่วมวิจัยและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมพลาสติกมูลค่าสูงขึ้น

          ด้วยเหตุนี้ นิตยสาร Plastics Foresight ฉบับที่ 18 จึงจัดทำภายใต้ประเด็น Plastics Technology Design & Innovation เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกในด้านการประดิษฐ์นวัตกรรมและให้สำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดการเผยแพร่บทความแนวโน้มนวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบของอุตสาหกรรมพลาสติกโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพลาสติก รวมถึงเกร็ดความรู้ต่างๆในระหว่างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ นิตยสาร Plastics Foresight ภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากการประกวด Thailand Plastics Awards 2015 โดยบทสัมภาษณ์ประจำฉบับ ได้รับเกียรติจากคุณฐิติธัม พงศ์พนางาม ประธานการจัดงานประกวด Thailand Plastics Awards 2015 จากกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท นิว อาไรวา จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ Block Bin ที่ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ด้วยรางวัลสูงสุด มาร่วมแสดงทัศนะต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยลุกขึ้นมาพัฒนาศักยภาพตัวเอง ท้ายนี้ ทางสถาบันพลาสติกหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิตยสารฉบับนี้จะเป็นมีส่วนในการผลักดันความสามารถผู้ประกอบการไทยให้สูงขึ้น

 

ดาวน์โหลด