Plastics Foresight Volume 19 : April - June 2016 (DEMO)

          ในนามของสถาบันพลาสติก ยินดีต้อนรับผู้อ่านทุกท่านที่กำลังถือแผนที่และเข็มทิศของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ซึ่งเป็นแนวทางการสู่เป้าหมายใหม่ของอุตสาหกรรมในช่วงเวลานับแต่นี้เป็นต้นไป  เนื่องจากนิตยสาร Plastics Foresight ฉบับนี้เป็นการนำเสนอ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย” อันเป็นแนวทางที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันพลาสติก ร่วมกันผลักดันให้อุตสาหกรรมพลาสติกพัฒนาสู่การเป็นแนวหน้าในระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง

          ด้วยอุตสาหกรรมพลาสติดไทยเติบโตด้วยปัจจัยภายในประเทศที่แข็งแรงจากความต้องการของตลาดปลายทาง เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความต้องการบรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนที่ทำจากพลาสติกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับพื้นฐานที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย อีกทั้งผู้ประกอบการไทยซึ่งมีมากถึง 3,000 กว่ารายมีความสามารถในระดับสูงสามารถผลิตสินค้าพลาสติกตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมพลาสติกไทยยังต้องก้าวต่อไปสู่ในระดับสากล ด้วยการพัฒนาคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกด้านโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกนี้ เพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้ตอบรับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์

          ทั้งนี้ นิตยสาร Plastics Foresight ฉบับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย” ได้รับเกียรติจากสองหน่วยงานผู้ร่วมเป็นหัวเรือหลักในการนำทัพอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ได้แก่ คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และคุณเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในบทบาทของหน่วยงานผู้ผลักดันหลักและดำเนินกลยุทธ์ ซึ่งนิตยสาร Plastics Foresight เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในระยะนี้จะสร้างความแข็งแกร่งแก่อุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยได้ไม่น้อย