สัมมนามาตรฐานและวิธีการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ และเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

Transformation to Bio-Plastics Industry

สัมมนา “มาตรฐานและวิธีการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ

และเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์”

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก

เกิดโครงการปฏิรูปธุรกิจสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

(Transformation to Bio-Plastics Industry)

ในการปฏิรูปธุรกิจสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ รองรับการเข้าสู่ Green Economy ในระยะยาว

            งานสัมมนาดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยผ่านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ประกอบไปด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านพลาสติกชีวภาพ

จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน และผู้ที่สนใจจะเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ให้มีศักยภาพและความพร้อมในกระบวนการผลิต และมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตามโมเดลของการพัฒนาประเทศด้วย BCG MODEL (Bio, Circular, Green Economy)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

มีรายละเอียดหัวข้อการบรรยายดังนี้

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

หัวข้อ 1 ความรู้เบื้องต้น วิธีการทดสอบและข้อกำหนดการสลายตัวทางชีวภาพ

            โดย ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์

            ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ

            ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (วว.)

หัวข้อ 2 การรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

            - แนวทางการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพตามมาตรฐาน

            โดย นายเอก เอื้อตระการวิวัฒน์

            ผู้อำนวยการกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (วว.)

หัวข้อ 3 เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์

            ผู้เชี่ยวชาญ

            - การเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการ ด้านการจัดการการออกแบบ การใช้วัสดุ

             การปรับตั้งค่าเครื่องจักรแม่พิมพ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ

            โดย ดร.พีระวัฒน์ สมนึก

            ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตในกระบวนการพลาสติก

 

 

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

หัวข้อ 1 การทดสอบและมาตรฐานการทดสอบพลาสติกชีวภาพ

             - การทดสอบสมบัติของพลาสติกชีวภาพ

             - มาตรฐานพลาสติกชีวภาพ

             โดย ดร. พิสุทธิ์ เลิศวิไล

              ผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกชีวภาพ               

หัวข้อ 2 เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ

           - การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตต่างๆ ของผลิตภัณฑ์พลาสติก

            ได้แก่ การฉีด การเป่าถุง การรีด  เป็นต้น  

           โดย รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม

            ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตในกระบวนการพลาสติก

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

งานสัมมนามี 2 วัน

ฟรี !!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียน รู้ครบ จบเรื่อง "พลาสติกชีวภาพ"

https://forms.gle/apSL3w6Q73PYkmtr5

 

Facebook : Plastics Institute of Thailand

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425 (คุณเป้า)

#สถาบันพลาสติก #BIOPLASTIC #Training #อบรม #Plastic #พลาสติกชีวภาพ

 

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2021-08-03
  • สิ้นสุด: 2021-08-05
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: ZOOM APPLICATION
ดาวน์โหลด