(ฟรี) สัมมนาหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยยังมีการเติบโตไม่มากเท่าที่ควร หากมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจชีวภาพจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร จะส่งผลให้อุตสาหกรรมชีวภาพมีโอกาสในการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสร้างการแข่งขันให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมกับสถาบันพลาสติก ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

พร้อมให้ความรู้ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ”

พร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

หัวข้อ “สถานการณ์แนวโน้มและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ ที่เกี่ยวข้อง

และถ่ายทอดความรู้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์”

โดย คุณรัตนปทุม พิลาแดง  ผู้จัดการศูนย์พัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก

หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์”

โดย ดร. เคตะ โอโน่  ผู้อำนวยการ INNOGINEER STUDIO มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในกลุ่มเคมีชีวภาพ”

โดย ดร. พิพัฒน์ วีระถาวร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และกรรมการ สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลไทย

หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในกลุ่มพลาสติกชีวภาพ”

โดย รศ.ดร. รังสิมา หญีตสอน สาขาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์และการผลิต คณะบัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย เยอรมัน (TSSG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าไปพร้อมกันได้ที่ https://bit.ly/3PhWePu

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ชั้น 11 ห้อง Mayfair C

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 425

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2022-08-11
  • สิ้นสุด: 2022-08-11
  • เวลา: 08:30:00-16:30:00
  • สถานที่: ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ชั้น 11 ห้อง Mayfair C
ดาวน์โหลด