(ฟรี) สัมมนาToyota Production System/Karakuri kaizen ผ่านระบบ Metaverse

ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อนาคต พัฒนาแนวคิดกระบวนการใช้ Low cost Automation

ด้วยระบบโลกเสมือนจริง Karakuri Metaverse ให้ดีพร้อม

     เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

เห็นชอบในหลักการมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต/ธุรกิจบริการมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

2.การผลักดัน SYSTEM INTEGRATOR (SI) ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตให้กับ SI ในประเทศ

3.พัฒนาศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือในเครือข่ายหน่วยงาน CENTER OF ROBOTICS EXCELLENCE (CORE)

 

     ทั้งนี้กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ DIProm จึงได้จัดโครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลให้ดีพร้อม

พัฒนาความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางของลีน (Lean Manufacturing) มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิต และผสมผสานกับนวัตกรรมโลกเสมือนจริง Metaverse

ซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จนกลายเป็น "ชุมชนโลกเสมือนจริง" ที่สามารถผสานวัตถุรอบตัวและสภาพแวดล้อมให้เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว

โดยอาศัยเทคโนโลยี VR เข้ามาช่วยเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อและสามารถเข้าถึงระบบ Karakuri ได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดขับเคลื่อนไปยังเป้าประสงค์ และบรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่วางไว้

ภายในโครงการจึงได้มีการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิต ประกอบด้วยการบรรยายในเนื้อหาต่างๆ

 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ให้กับผู้ประกอบการประกอบด้วย

  • การกล่าวรายงานของ โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลให้ดีพร้อม

โดยนายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • เปิดตัวโครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลให้ดีพร้อม

โดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การบรรยายในหัวข้อ “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า Toyota Production System”

โดย คุณวรวุฒิ วิศิษฎ์บัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจใหม่กลุ่มสายงานการผลิต

หัวข้อ “Karakuri Kaizen การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

โดย คุณไชยยศ ตัณฑ์จิตานนท์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

--------------------------------------------------------

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถร่วมลงทะเบียนสัมมนาได้ที่ https://bit.ly/3aRNrFv

โดยเป็นการสัมมนาผ่านระบบ Metaverse 

งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผ่านระบบ Metaverse

--------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-391-5340-4 ต่อ 425 (คุณเจษฎาหรือคุณภีญดา)

Website: www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2022-08-03
  • สิ้นสุด: 2022-08-03
  • เวลา: 09:00:00-16:00:00
  • สถานที่: ผ่านระบบ Metaverse
ดาวน์โหลด