ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เดือนกรกฎาคม ดัชนีผลผลิต ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) -3.23% โดยมีปัจจัย ดังนี้ 
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก ลดลง 4.90% จากสินค้ายางพารา ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลไม้แปรรูป
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ ลดลง 1.56% จากสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง โลหะพื้นฐาน และปุ๋ยเคมี
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ ลดลง 4.79% จากสินค้ารถยนต์ สิ่งทอ น้ำตาล และรถจักรยานยนต์ 

https://indexes.oie.go.th/industrial_status.aspx?idContent=2075

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศง่ายๆ ด้วยตนเอง
โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

http://indexes.oie.go.th/
**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม 
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

 

  • ไม่มีค่าใช้จ่ายบาท
  • เริ่ม: 26-02-2020
  • สิ้นสุด: 26-02-2020
  • เวลา: 00:00:00-00:00:00
  • สถานที่: