สัมมนา สร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับอุตสาหรรมอ้อยและน้ำตาล ผ่านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก

ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของประเทศไทย ที่มีทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมมีการเพาะปลูกอ้อย ทำให้มีผลผลิตต่อไร่ที่สูง

สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันอุตสาหกรรมชีวภาพ นำไปสู่การยกระดับผู้ประกอบการและเกษตรกร

 

 

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอ้อยและน้ำตาลทราย จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (BIO ECONOMY NON-FOOD)

มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ำตาลทรายไปสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ำตาล · พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ · การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยการนำอ้อยหรือผลผลิตจากอ้อยมาเป็นวัตถุดิบนำร่องของอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทย สร้างผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบดังกล่าว

ให้สอดคล้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมด้านชีวภาพตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อวางรากฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและก้าวสู่

การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมชีวภาพของภูมิภาคในอนาคต

จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ด้านวัสดุ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ด้านกระบวนการขึ้นรูป

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ด้านการออกแบบ

ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา “สร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับอุตสาหรรมอ้อยและน้ำตาล ผ่านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ”

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

ณ ห้อง Mayfair C ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
02 3915340-43 ต่อ 425
Website : www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4
#สถาบันพลาสติก #BIOPLASTIC #Seminar #สัมมนา #Plastic #พลาสติกชีวภาพ #สิ่งแวดล้อม
#พัฒนาผลิตภัณฑ์ #สร้างมูลค่าเพิ่ม

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เริ่ม: 2020-10-09
  • สิ้นสุด: 2020-10-09
  • เวลา: 00:00:00-00:00:00
  • สถานที่: โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลด