Material Selection E-library

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก สารเติมแต่ง และเคมีชีวภาพ โดยสามารถค้นหาข้อมูลเม็ดพลาสติก สารเติมแต่ง จากฐานข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากบริษัทที่ทำการขายหรือผลิต และแหล่งอ้างอิงต่างๆ