หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา (Public Training)

บริการฝึกอบรมหลักสูตรและสัมมนาเฉพาะทางให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก หรือผู้ที่สนใจในธุรกิจพลาสติก โดยมีหลักสูตรทั้งภาคทฤฎีและภาคปฏิบัติโดยแบ่งเป็นระดับการเรียนให้เหมาะสมกับทักษะผู้ที่สนใจเรียน