IIoT, Industrial Internet of Things for Plastic Factory

บริการพัฒนาผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรม 4.0 บริการที่ปรึกษาและการพัฒนาระบบ Internet of Things ที่เหมาะสมกับโรงงานพลาสติก ให้เป็นตัวช่วยในการดูแลเและจัดการเครื่องจักร สายการผลิต และระบบสารธาณูปโภคภายในโรงงาน

สามาถดึงข้อมูลเครื่องจักรและสายการผลิตออกมา วิเคราะห์และค้นหาแนวทางพัฒนาเพิ่มผลิตภาพได้อย่างเหมาะสม

ประยุกต์ใช้กับส่วนงานต่าง ๆ ของโรงงาน เป็นตัวช่วยในการจัดการโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนยพัฒนาการจัดการโรงงานพลาสติก

โทรศัพท์: 02-391-5340-3 ต่อ 425 หรือ คุณจิรพัฒน์ 086-056-8370

Email: [email protected]