การบริการทดสอบ

ศูนย์ทดสอบและรับรอง (TCC) เป็นอีกหนึ่งงานบริการของสถาบันพลาสติกที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและรองรับความต้องการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยขอบเขตงานบริการของศูนย์ทดสอบและรับรอง จะคลอบคลุมทั้งด้านการบริการรับทดสอบและสนับสนุนการบริการด้านอื่นๆ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบ ประกอบไปด้วยเครื่องทดสอบที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งสามารถรองรับการทดสอบสมบัติของพลาสติก ดังต่อไปนี้

  - การทดสอบสมบัติเชิงกล (UTM)

  - การทดสอบอัตราการไหลของพลาสติก (MFI)

  - การทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซ (OTR)

  - การทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ (WVTR)