การรับรอง

สถาบันพลาสติกสามารถรับรองวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีสาระสำคัญในประเทศไทยและต้องไม่เป็นกระบวนการผลิตอย่างง่าย ให้กับผู้ขอยื่นที่อยู่ในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ตามประกาศ กรมศุลกากรที่ 144/2560 ข้อ 15(ข) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12  แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ. 2530