การมาตรฐาน

เป็นหน่วยงานเครือข่าย SDO ขั้นต้น ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกในการร่างมาตรฐานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น