ฐานข้อมูลเครือข่าย อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

     การพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เริ่มต้นด้วยการศึกษาตลาดอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพและโครงสร้างทางเทคโนโลยีเพื่อระบุกลุ่มเทคโนโลยีหลักที่อาจมีทั้งสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าที่ต้องพัฒนาโดยอุตสาหกรรมที่เข้มงวด และบริการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์การทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและบริการสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาบริการและการพัฒนาเครือข่ายบริการกลายเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบการขององค์กร

     เนื่องจาก ITU โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดการรับผิดชอบการพัฒนาปัจจัยที่เอื้อต่อการเป็นผู้ประกอบการดังนั้น ITU จึงมีความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต ในปีงบประมาณ 2558 จะมีการนำร่องในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานบริการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้เข้าถึงและใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ