Product Design

เป็นบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหรกรมพลาสติกหรือผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจใหม่ (Start Up) ให้สามารถคิดค้นการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีมูลค่าสูงขึ้น และเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ โดยมีซอฟแวร์ที่ช่วยในการออกแบบให้บริการ