Prototype

บริการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการและผู้ประกอบใหม่เพื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ไปลงทุนหรือทดลองตลาด สำหรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ โดยต้นแบบผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างเหมือนขนาดจริง ทำให้สามารถประกอบการตัดสินใจในการลงทุน หรือปรับแก้ไขก่อนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จริงเข้าสู่ตลาด โดยมีเครื่องขึ้นรูป 3D Printer หลายเทคโนโลยีในการให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่