สัมมนาประจำปี สถาบันพลาสติก
กิจกรรมสถาบันพลาสติก
สถาบันพลาสติกจัดงานสัมมนาประจำปีให้กับบุคลากรของสถาบัน
7/11/2013

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษจิกายน 2556 สถาบันพลาสติกได้จัดให้มี "การจัดสัมมนาและสร้างเสริมการทำงานเป็นทีม" ขึ้น ณ เพชรวารินทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดการเข้าใจในภาระงานของบุคลากรฝ่ายต่างๆ รวมถึงการสร้างเสริมการทำงานเป็นทีมของบุคลากรของสถาบันพลาสติก

กลับหน้าหลัก Share