กิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะ และวัสดุรีไซเคิล
13/02/2015

สถาบันพลาสติก ร่วมกับ สถาบันการจัดการบรรจุุภัณฑ์
และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (ส.อ.ท.)
จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะ
และวัสดุรีไซเคิล ซึ่งเป็นการบรรยายสรุปแนวทางการจัดการขยะของแหล่งเรียนรู้/กิจกรรมการคัดแยกขยะ/การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากพลาสติกให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 58 ที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก Share