กิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม​ ร่วมกับสถาบันพลาสติก จัดการเสวนา
17/03/2017

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม​ ร่วมกับ สถาบันพลาสติก จัดการเสวนา "ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 2560 และ การใช้ประโยชน์จากดัชนีอุตสาหกรรม" ซึ่งเป็นการจัดเสวนาครั้งที่ 1 ในส่วนภูมิภาค โดยจัดที่จังหวัดขอนแก่น โดยการเสนาในครั้งนี้ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม สถานการณ์อุตสาหกรรมเด่นรายจังหวัด การใช้ประโยชน์จากดัชนีอุตสาหกรรม ระบบการกรอก ร.ง.8 ออนไลน์ ให้แก่หน่วยงานภาครั​ฐ​และเอกชนในจังหวัด​ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

กลับหน้าหลัก Share