เข้าสู่ปีที่ 8 ของสถาบันพลาสติก

เข้าสู่ปีที่ 8 ของสถาบันพลาสติก

โตขึ้นอีกปีแล้วสำหรับสถาบันพลาสติก
สถาบันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆของพลาสติกไม่ว่าจะเป็น 

- ศูนย์กลางให้ความรู้ข้อมูลเชิงลึกด้านอุตสาหกรรมพลาสติก
  ข้อมูลสถิติ การนำเข้าส่งออก ของพลาสติก

- การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยสำหรับอุตสาหกรรม
  คอมพาวนด์ การแปรรูปพลาสติกสู่การใช้งานจริงในระดับ
  อุตสาหกรรม

- บริการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก
  เพื่อความแตกต่าง ความเป็นเอกลักษณ์ พร้อมต่อยอดสู่ระดับ
  อุตสาหกรรม

- บริการอบรม เสริมทักษะความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
  พลาสติกอย่างครบวงจร
 

พร้อมให้บริการและต่อยอดนวัตกรรมพลาสติก ช่วยพัฒนาธุรกิจคุณให้ขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมอนาคตไปพร้อมกับเรา

 

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4

ดาวน์โหลด