ผู้บริหาร

ดร.จุลเทพ  ขจรไชยกูล (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก)

 

การศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทุนรัฐบาลไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐคอนเนตทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา (UNIVERSITY OF CONNECTICUT, CT, USA)

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑติ ทุนรัฐบาลไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   โคโลราโด สคูล ออฟ มายนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (COLORADO SCHOOL OF MINES, CO, USA)

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การทำงาน

- 2566-ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก
- 2558-2566     ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)