โครงสร้างบุคลากร

img

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล

ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

img

ดร.ฉัตรชัย มีโภคา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์อุตสาหกรรม /
(รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรรมพลาสติก /
(รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง

img

นายคงศักดิ์ ดอกบัว

ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก /
(รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวัสดุและการทดสอบพลาสติก

img

นางสาวรัตนปทุม พิลาแดง

ผู้จัดการศูนย์พัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม/
(รักษาการ)ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลและวิจัยอุตสาหกรรมพลาสติก

img

นายนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ

ผู้จัดการศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก

img

นายอานนท์ หย่องฮวย

ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

img

นายนัตตุลา วงศ์ต๊ะ

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ทดสอบและรับรอง

img

นายจิรพัฒน์ ทวีสุข

หัวหน้าวิศวกรโรงงาน ศูนย์พัฒนาการจัดการโรงงานพลาสติก

img

นางสาวลณิฎา คงกล่ำ

ผู้จัดการงานบัญชีและการเงิน

img

นายเจษฎา บุญนิธีวนิช

วิศวกรอาวุโส ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก