คณะกรรมการ

นายพสุ โลหารชุน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือผู้แทน

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย หรือผู้แทน

นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย หรือผู้แทน

นายวิจารย์ สิมาฉายา

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์

นายก้อง รุ่งสว่าง

นายวิรัช จันทรา

นายวัลลภ ลีวิวัฒนาพรชัย

นายสัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์

นางสาวโอปอล์ สุวรรณเมฆ

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์

ผศ.ดร.พรภพ นัยเนตร

ประธานคณะกรรมการสถาบันพลาสติก

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันพลาสติก