คณะกรรมการ

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์

นายก้อง รุ่งสว่าง

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์

นายวรพงศ์ วรสุนทโรสถ

นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ