คณะกรรมการ

นายโกศล ใจรังษี

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือผู้แทน

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย หรือผู้แทน

นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย หรือผู้แทน

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์

นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

นายนำศักดิ์ ชุณหจุฑา

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์

นายวัลลภ ลีวิวัฒนาพรชัย

นายสัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์

นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนการุณวงศ์

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์

นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ

นายภราดร จุลชาต

ประธานคณะกรรมการสถาบันพลาสติก

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ที่ปรึกษาฯ

ที่ปรึกษาฯ