สิ่งน่าสนใจ

ดัชนีอุตสาหกรรม


ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมแบบอัจฉริยะ...

Plastic Story


พื้นที่ในการพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนช่วยกันดูแลโลก

Thai Kids Spacer


การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืดเพื่อทดแทนการนำเข้าและผลิตให้มอบให้กับเด็กด้อยโอกาส

รับแจ้งปัญหา/ร้องเรียน


รับแจ้งปัญหา/ร้องเรียน ผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม